Elektrická požární signalizace – EPS

pro včasnou signalizaci požáru
Epsiko spol. s r.o.

Odkazuji na VYHLÁŠKU MINISTERSTVA VNITRA č. 246/2001 Sb.
zde jsou všechny potřebné informace o montáži, kontolách a provozování EPS uvedeny, zejména §7 a 8. Doporučuji navštívit www.cecheps.cz, kde jsou uvedeny také některé rady a doporučení. A některé užitečné rady těm, kteří mají EPS přebírat nebo provozovat:

Projektová dokumentace musí obsahovat kompletní výkresy, svorkové schéma zapojení, technickou zprávu a programovací tabulky nastavení hlásičů. Projektant musí přiložit oprávnění k projektování konkrétního systému (pozor na projekty na jiný systém).

Výchozí revizní zpráva musí obsahovat nejen revizi síťového přívodu ale i revizi celého zařízení EPS. Revizní techik musí mít opránění na revize EPS!

Před uvedením zařízení do provozu musí uživatel v dostatečném předstihu zajistit následující osoby:


Předání zařízení musí být
ČSN 34 2710 Předání a převzetí zařízení EPS "výpis"
Osoba odpovědná za provoz zařízení EPS má tyto povinnosti

Osoby pověřené obsluhou zařízení EPS musí mít kvalifikaci alespoň osob poučených v souladu s ČSN 34 3100. Osoby pověřené obsluhou zařízení EPS postupují podle pokynů pro obsluhu od výrobce, vedou záznamy v procozní knize zařízení EPS o podle situace po signalizaci požáru postupují podle požární poplachové směrnice objektu. Zjištěné závady neprodleně hlásí osobě zodpovědné za provoz zařízení EPS.


Osoby pověřené údržbou nebo opravou zařízení EPS musí mít kvalifikaci osob znalých podle ČSN 34 3100 a musí být prokazatelné proškoleny výrobcem nebo organizací výrobcem pověřenou. Mají tyto povinnosti:
O všech kontrolách, hlášeních, údržbě a opravách zařízení EPS se musí provést záznam do provozní knihy EPS.